Description

Proces, ktorým všetky príslušné orgány riadia bezpečnostné riziká identifikované pri vyhodnocovaní rizika. Tieto činnosti môžu byť zamerané na obete (napr. plánovanie bezpečia), páchateľov (napr. použitie policajnej právomoci na stíhanie, odhaľovanie a narušovanie trestného činu) alebo v kombinácii. Poznámka: Rozsah a typ vykonávaných aktivít by mal vychádzať z vyhodnotenia rizík. Aktivity by mali byť založené na multiništitucionálnej spolupráci a ich účinnosť by mala byť monitorovaná. Cieľom aktivít je pokúsiť sa znížiť hrozbu, ktorú páchateľ predstavuje, a chrániť obeť pred ďalším násilím a zneužívaním.