Description

Seksualna prava obuhvataju ljudska prava koja su već priznata u državnim zakonima, međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i drugim dokumentima o konsenzusu. Ona uključuju pravo svih osoba, bez prisile, diskriminacije i nasilja, na najviši dostižni zdravstveni standard u odnosu na seksualnost, uključujući pristup uslugama seksualne i reproduktivne zdravstvene zaštite; sposobnost traženja, primanja i prenošenja informacija u vezi sa seksualnošću; pristup seksualnom obrazovanju; poštovanje tjelesnog integriteta; slobodan izbor partnera; pravo da odlučite da li ćete biti seksualno aktivni ili ne; pravo na sporazumne seksualne odnose, pravo na sporazumni brak; pravo odlučivanja da li ćete i kada imati djecu; i pravo na zadovoljavajući, siguran i ugodan seksualni život.