Description

rättslig, social och kulturell situation där kön och/eller genus leder till olika rättigheter och värdighet för kvinnor och män som återspeglas i deras ojämlika tillgång till eller åtnjutande av rättigheter samt antagandet av stereotypa sociala och kulturella roller

Additional notes and information

Dessa påverkar deras status på alla livsområden i samhället, offentligt eller privat, inom familjen eller på arbetsmarknaden, i det ekonomiska eller politiska livet, inom makt och beslutsfattande samt inom sociala könsrelationer. Kvinnor befinner sig i en underordnad ställning i förhållande till män i praktiskt taget alla samhällen.