Description

poskytnutie pracovného voľna, na ktoré má žena nárok na nepretržité obdobie pred pôrodom a po ňom

Additional notes and information

V zásade ide o neprenosné právo, pokiaľ vo vnútroštátnom práve nie je ustanovená možnosť presunúť práva na materskú dovolenku na otca alebo iného rodinného príslušníka za osobitných okolností.