Description

Концепция за числово изразяване на реалното равенство между половете, често изчислявано като съотношението на стойностите за жените спрямо тези за мъжете по даден показател.

Additional notes and information

Паритетното (равно) участие/ представителство на жените и мъжете се отнася до равенство по отношение на броя и пропорциите, в които жените и мъжете, момичетата и момчетата участват/са представени. Когато се изчисляват съотношенията на мъжете спрямо жените , се използва „съотношение на половете“ вместо „паритетно участие на жените и мъжете “. В контекста на равенството между половете, равното участие/представителство на жените и мъжете има не само числово измерение, но и материално и поради това се отнася до равния принос на жените и мъжете към всяка сфера на живота, било то лична или обществена.