Description

создавање, или обид за создавање на финансиска зависност на некое лице од некое друго лице, преку попречување на нејзиниот или неговиот пристап до ресурси и/или независна економска активност, или преку нивно контролирање