Description

princíp medzinárodného práva, ktorý oprávňuje štáty venovať náležitú pozornosť prevencii a vyšetrovaniu porušovania ľudských práv, poskytovaniu ochrany obetiam, potrestaniu páchateľov a odškodneniu obete za porušovanie ľudských práv

Additional notes and information

Táto povinnosť sa vzťahuje nielen na prevenciu porušovania ľudských práv štátom a jeho zástupcami, ale aj na prevenciu porušovania ľudských práv zo strany súkromného sektora alebo, čo je z hľadiska žien najdôležitejšie, zo strany samotných občanov. V minulosti mali štáty tendenciu prijímať voči prípadom porušovania práv žien súkromnými subjektmi pasívny postoj. Právny základ vyžadujúci „náležitú starostlivosť“ je preto pevne zakotvený v štyroch desaťročiach zmlúv, dohovorov a medzinárodnej judikatúry.