Description

načelo međunarodnog prava kojim se državama daje mandat za provedbu dužne pažnje u suzbijanju i istragama povreda ljudskih prava, pružanjem zaštite žrtvama, kažnjavanjem počinitelja i osiguravanjem odštete za žrtve kojima su povrijeđena ljudska prava

Additional notes and information

Ova obaveza ne obuhvaća samo sprečavanje država i njezinih posrednika da krše ljudska prava, već suzbija i kršenja prava u privatnom sektoru, i što je važnije ženama, kršenja prava koja počine fizičke osobe. U prošlosti su države imale običaj zauzeti pasivan stav u slučajevima kršenja prava žena kad je počinitelj fizička osoba. Zakonska osnova koja zahtjeva "dužnu pažnju" stoga je čvrsto ugrađena u međunarodne ugovore, konvencije i međunarodnu sudsku praksu u zadnjih četrdeset godina.