Description

jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti ženami, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti žen a mužů

Additional notes and information

Může mít podobu jednání, jehož výsledkem nebo důsledkem je skutečnost, že ženám je odepřena možnost uplatnit určité právo proto, že není uznána existence znevýhodnění na základě pohlaví, a skutečnost, že ženy čelí nerovnosti (nezamýšlená nebo nepřímá diskriminace), ale může mít i podobu nečinnosti, tj. nepřijetí nezbytných legislativních opatření, která by ženám umožnila plné uplatňování jejich práv, nepřijetí vnitrostátní politiky zaměřené na dosažení genderové rovnosti nebo její nezavedení do praxe, jakož i nevymáhání příslušných právních předpisů. Diskriminace může plynout jak ze zákona (právní diskriminace), tak ze zavedené praxe (skutečná diskriminace). Úmluva CEDAW uznává a řeší obě formy diskriminace, ať už jsou obsaženy v zákonech, politice, postupech, či praxi.