Description

посебен подзбир на општествени односи што ги обединуваат жените и мажите како општествени групи во дадена заедница, вклучително и како се распределени меѓу половите моќта и пристапот до ресурси, и нивната контрола.