Description

Разлика у платама међу половима приказана је као проценат зараде мушкараца и представља разлику између просјечне бруто сатнице запослених жена и мушкараца. Бруто зарада је дневница или зарада која се директно исплаћује запосленом прије одбитка пореза на доходак и доприноса за социјално осигурање.

Additional notes and information

У ЕУ се разлика у платама међу половима званично назива „неприлагођена разлика у плати међу половима”, јер не узима у обзир све факторе који утичу на разлику у платама међу половима, попут разлика у образовању, искуству на тржишту рада, одрађеног броја радних сати, врсте посла итд.