Description

Töö, mis ei mahu tavapärase töösuhte alla, millena mõistetakse tööd, mida tehakse täistööajaga ja tähtajatult ja mis on reguleeritud kahepoolse (ülemuse-alluva) töösuhtena

Additional notes and information

See kategooria hõlmab suurt ja üha kasvavat hulka töövorme, mis on paindlikud ja millega kaasneb vähenenud kindlustunne. Nende hulka kuuluvad näiteks osaajatöö, hooajalised ja juhutööd, tähtajaline töö, tööjõuvahendusasutuse kaudu tehtav töö, kodus tehtav töö, kaugtöö, füüsilisest isikust ettevõtjaks olemine ja abikaasade või pereliikmete tasustamata töö perefirmades. Teatud ebatüüpilistel töösuhetel puudub piisav regulatsioon ja seetõttu kaasnevad nendega ebakindlus ja piiratud sotsiaalkaitse. Tööhõivestatistikas kajastuvad ebatüüpilised töösuhted enamasti kehvasti, neid kirjeldatakse juhutöö, osaajatöö, mitteametliku, tasustamata, kodus või kodu lähedal tehtava töö, kodutöödega asendatud töö või tööna, mille eest ei tasuta makse. Naised on ebatüüpilises töösuhtes sagedamini kui mehed, mistõttu on naiste tööhõive tihti alahinnatud ja halvemini kirjeldatud kui meeste tööhõive. Lisaks ei esitata tööhõivestatistikat alati viisil, mis aitaks tuvastada mees- ja naistöötajate erinevusi ja sarnasusi. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni eesmärk on parandada ebatüüpiliste töösuhete kategoriseerimist tööhõivestatistikas.