Description

систем на економски, социјални, културни и политички структури што ги одржуваат и репродуцираат распознатливите родови улоги и својства на жените и мажите