Description

all slags åtskillnad, exkludering eller inskränkning som görs på grundval av kön med följden eller syftet att inskränka eller omintetgöra kvinnors erkännande, åtnjutande eller utövande, oavsett deras civilstånd och på grundval av jämlikhet mellan kvinnor och män, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på andra områden

Additional notes and information

Diskriminering kan härröra från lagstiftning (de jure) eller från praktiken (de facto). Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor erkänner och tar itu med båda formerna av diskriminering, oavsett om det gäller lagar, politik, förfaranden eller praxis.