Description

Редица дейности, насочени към укрепване на уменията и знанията на хората по въпросите на равенството между половете.

Additional notes and information

За развитие на компетентности в областта на равенството на половете могат да се организират различни дейности, като например инициативи за повишаване на осведомеността, обучения и наставничество. Развитието на компетентности може да се осъществява в различни етапи от процеса на правене на политики. Освен подобряване на уменията, осведомеността и знанията на хората, то може да окаже положително въздействие върху техния интерес и ангажимент към равенството на половете. Развитието на компетентности може да включва широк набор от различни образователни инструменти и процеси, като например: пряко обучение и образователни курсове; запознаване на персонала с дадена тема от тази област; онлайн модули; материали с насоки и сборници с ресурси; споразумения за предоставяне на консултации, както и мрежи за споделяне на експертни знания.