Description

Olukord, kus otsest või kaudset soolist diskrimineerimist ei ole, sh naisi ei kohelda ebasoodsamalt näiteks raseduse või emaduse tõttu

Additional notes and information

Soodsamad sätted rasedate ja emade kaitseks ja erimeetmed, mille eesmärk on saavutada tegelik sooline võrdõiguslikkus, ei ole vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.