EIGE – Europos Sąjungos lyčių lygybės kompetencijos centras

Esame nepriklausomas centras ir pagrindinis informacijos apie lyčių lygybę Europos Sąjungoje šaltinis. Savo veikla padedame siekti, kad Europos Sąjunga taptų lygybės Sąjunga, kurioje moterys ir vyrai, mergaitės ir berniukai galėtų laisvai rinktis savo gyvenimo kelią, turėtų lygias galimybes klestėti, dalyvauti visuomenės gyvenime ir lyderiauti.

EIGE unikalios ekspertinės žinios, tyrimai, duomenys ir priemonės padeda politikos formuotojams kurti įtraukias, pokyčius ir lyčių lygybę visose gyvenimo srityse skatinančias priemones. Veiksmingai skleidžiame savo sukauptas žinias ir glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais, siekdami didinti informuotumą ES ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse.

Siekdami skatinti lyčių lygybę Europos Sąjungoje:

  • vykdome tyrimus, renkame ir analizuojame duomenis apie lyčių lygybę atsižvelgdami į jų sąryšingumą;
  • kuriame metodus lyčių statistikos ir duomenų rinkimui tobulinti;
  • platiname savo palyginamus ir patikimus duomenis bei informaciją pasitelkdami viltimi grįstą komunikaciją;
  • vertiname lyčių lygybės padėtį ES ir valstybių narių lygmenimis;
  • ruošiame metodines priemones ir teikiame konsultacinio pobūdžio pagalbą integruojant lyčių aspektą į visas ES ir nacionalinės politikos sritis;
  • bendradarbiaujame su ES institucijomis, valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis, NVO, lygių galimybių organizacijomis, universitetais ir ekspertais, tyrimų centrais, socialiniais partneriais ir susijusiomis įstaigomis, žiniasklaida, bei kitomis ES agentūromis.