EIGE - EU:s kunskapscentrum för jämställdhet

Vi är ett oberoende centrum och den främsta källan till information om jämställdhet i EU. Vi bidrar till att göra EU till en jämlikhetsunion där kvinnor och män, flickor och pojkar i all sin mångfald är fria att välja sin väg i livet, har lika möjligheter att utvecklas och kan delta i och leda våra samhällen på lika villkor.

EIGE:s unika expertkunskap, forskning, data och verktyg hjälper beslutsfattare att utforma åtgärder som är inkluderande, banbrytande och främjar jämställdhet på alla områden i livet. Vi kommunicerar vår expertis på ett effektivt sätt och har ett nära samarbete med våra partner för att öka medvetenheten på EU-nivå och nationell nivå samt i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer.

För att stödja främjandet av jämställdheten i EU gör vi följande:

  • Tillhandahåller forskning och samlar in och analyserar data om jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv;
  • Utvecklar metoder för att förbättra könsrelaterad statistik och datainsamling;
  • Förmedlar våra jämförbara och tillförlitliga data och uppgifter på ett förhoppningsbaserat sätt;
  • Mäter jämställdheten mellan kvinnor och män både på EU-nivå och i medlemsstaterna;
  • Utvecklar metodverktyg och ger tekniskt stöd till jämställdhetsintegrering i all EU-politik och nationell politik;
  • Samarbetar med EU-institutionerna, medlemsstaterna, internationella organisationer, icke-statliga organisationer, likabehandlingsorgan, universitet och experter, forskningscentrum, arbetsmarknadens parter och närstående organ, medierna samt med våra systerbyråer inom EU.