Description

vlerësim i rreziqeve të sigurisë me të cilat përballet një viktimë e veçantë rast pas rasti, sipas procedurës së standardizuar dhe brenda një kornize shumë-agjencish. Vlerësimi i rrezikut përfshin një vlerësim të rrezikut të vdekshmërisë, seriozitetit të situatës dhe rrezikut të dhunës së përsëritur.