Description

Hodnotenie rizík, ktorým čelí konkrétna obeť. Proces by mal sa mal opierať o štandardizovanú procedúru (kontrolný zoznam) a realizovať v multi-inštitucionálnom rámci. Hodnotenie rizika zahŕňa zhodnotenie rizika usmrtenia v dôsledku páchaného násilia, závažnosť situácie a riziko opakovania sa násilia.