Description

Management pachatelů zahrnuje řadu strategií zaměřených na to, aby vyšetřeny jejich činy a na omezování násilného chování. Mezi takové strategie patří vymáhání práva a trestních sankcí proti pachateli. Řízení pachatelů může zahrnovat zatčení / vyšetřování, doporučení na nápravné programy nebo programy týkající se zneužívání alkoholu a / nebo dalších látek, jakož i nepřímou práci zaměřenou na řízení rizik, jako je intenzivnější probace, policejní dohled, sdílení informací mezi agenturami.

Additional notes and information

Nevládní organizace jsou také aktivní v celé řadě dalších specializovaných rolí, jako je budování paritní demokracie, řešení konfliktů, analýza politik, výzkum a poskytování informací. Nevládní organizace jsou nezbytnými partnery vlád při prosazování rovnosti žen a mužů. Nevládní organizace tím, že předkládají názory svých členů na záležitosti týkající se genderové rovnosti, předkládají návrhy nebo doporučení, spolupracují na konkrétních projektech, provádějí výzkum zásadních otázek nebo, v kontextu sdělovacích prostředků, zviditelňují a legitimují záležitosti genderové rovnosti, hrají roli, při dosahování genderové rovnosti, kterou státy musí oceňovat a podporovat.