Description

shërbim i specializuar që ofron mbështetje jorezidenciale të çdo lloji, përfshirë informacionin, këshillat, këshillimin, mbështetjen praktike, shoqërimin e gjykatës, informacionin ligjor, mbështetjen proaktive dhe komunikimin, për gratë viktima të çdo forme të dhunës dhe për fëmijët e tyre

Additional notes and information

Qendrat e grave janë shërbime thelbësore, për arsye të ndryshme: strehimoret e grave nuk ekzistojnë në të gjitha rajonet dhe qendrat e grave ofrojnë avokim dhe këshillim. Disa gra mund të mos kenë nevojë për strehim në një strehë për gratë, por ato kanë nevojë për mbështetje dhe avokim për qasje në drejtësi, për shembull.