Description

faktyczne najście fizyczne o charakterze seksualnym lub jego groźba, z użyciem siły, w nierównych warunkach lub w warunkach przymusu

Additional notes and information

Chociaż definicja ta ma charakter ogólny, termin ten często jest używany konkretnie w stosunku do dzieci. Zgodnie z Konwencją Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, niegodziwe traktowanie w celach seksualnych obejmuje a) uczestnictwo w czynnościach seksualnych z udziałem dziecka, które zgodnie z prawem krajowym nie osiągnęło wieku umożliwiającego mu wyrażenie zgody na podejmowanie czynności seksualnych oraz b) uczestnictwo w czynnościach seksualnych z udziałem dziecka w przypadku zastosowania przymusu, siły, groźby lub nadużywania zaufania, władzy lub wpływu na dziecko, w tym w ramach rodziny lub nadużycia szczególnej sytuacji ofiary, zwłaszcza jej ułomności fizycznej lub psychicznej lub sytuacji, gdy jest ona zależna.