Description

стратешко опресивно однесување што типично се одликува со често (...) физичко малтретирање и сексуална присила во комбинација со тактики за застрашување, деградирање, изолирање и контролирање на жртвите