Description

статусот на жената во патријархалните општества, како што се истражува во „Вториот пол“ на Симон де Бовоар, каде жените се дефинираат и диференцираат во однос на мажите, со што се конституираат нормите; тие не се неопходни (Другиот), за разлика од неопходниот (Мажот како Субјектот, Апсолутноста, Единствениот).

Additional notes and information

Во овој однос, не постои урамнотежен реципроцитет.