Description

Инструмент и процес, основан на методология на участието, чиято цел е насърчаване на организационното учене на отделните лица, работното звено и организационните равнища относно начина за практичско и ефективно интегриране на равенството между половете.

Additional notes and information

Концепцията и практиката на одит по пол, основан на участието, е създадена от Международната организация на труда (МОТ) през 2001 г. Първоначално е разработена за изпълнението на политиката на МОТ за интегриране на принципа на равенство между половете. Изготвено е ръководство с цел разпространение на тази практика.