Description

работничка со поголем ризик од повеќекратна дискриминација врз основа на пол и род, возраст и други карактеристики, како етничка припадност.

Additional notes and information

Како што стареат жените, така станува посурова и дискриминацијата заснована на возраста, а повеќекратната дискриминација структурно ги намалува нивните избори за работа или работни договори (пр. преминување на пократко работно време или неформална работа, или самовработување). Овие околности подразбираат полоши работни услови и несоодветен паричен надомест, со што пензионирањето станува несигурен или неодржлив избор.