Description

punëtore femër me një rrezik të rritur për të qenë e ndjeshme ndaj diskriminimeve të shumta për shkak të seksit dhe gjinisë, moshës dhe karakteristikave të tjera të tilla si përkatësia etnike

Additional notes and information

Ndërsa gratë plaken, diskriminimi i bazuar në moshë bëhet më i ashpër dhe diskriminimi i shumëfishtë zvogëlon në mënyrë strukturore zgjedhjet e tyre për punë ose rregullime pune (p.sh. një kalim në punë me kohë të pjesshme ose joformale, ose vetëpunësim). Këto rrethana përfshijnë kushte më të dobëta të punës dhe shpërblim të papërshtatshëm, duke e bërë pensionin të pasigurt ose jo një zgjedhje të volitshme.