Description

ata që janë të papunë, por që nuk plotësojnë kërkesat e sistemeve kombëtare të regjistrimit të papunësisë (kërkesa që mund të përjashtojnë gratë në veçanti)