Description

Statistiliste andmete kogumine ja esitamine eraldi meeste ja naiste kohta, mis võimaldab meeste ja naiste olukorda kirjeldavate andmete võrdlemist ja analüüsi

Additional notes and information

Soo alusel eristatud statistika ei taga seda, et andmetootmisel kasutatud mõisted, määratlused ja meetodid peegeldavad hästi soorolle, -suhteid ja ebavõrdsust ühiskonnas. Seetõttu on soo alusel eristatud statistika vaid üks soolise võrdõiguslikkuse statistika osadest.