Description

Soolise võrdõiguslikkuse väljendumine kirja- ja kõnekeeles, kui naised, mehed ja need, kes ei soovi paigutuda binaarsesse soosüsteemi, tehakse keelekasutuses nähtavaks ning neist kõneldakse kui inimestest, kellel on võrdne väärtus, väärikus, terviklikkus ja lugupidamine

Additional notes and information

Soolise diskrimineerimise vältimine algab keelest, sest pidev eelarvamuslik terminoloogia mõjutab hoiakuid ja ootuseid ning võib lugeja või kuulaja jaoks seada naised tahaplaanile ning aidata põlistada stereotüüpset vaadet naiste ja meeste rollidest. Eri strateegiad võimaldavad väljendada soosuhteid täpselt, näiteks otse või kaudselt vaid ühele soole viitav keelekasutus ja sootundliku keele kasutamine iga keele eripärast lähtuvalt.