Description

sociálne a ekonomické postavenie žien v spoločnosti vzhľadom na postavenie mužov, napr. rozdiely medzi ženami a mužmi v mzdách a pracovných príležitostiach, nerovnomerné zastúpenie v politickom procese, nerovnaké vlastníctvo pozemkov a majetku a zraniteľnosť voči násiliu (t. j. strategická rodová potreba/záujmy)