Description

gjendje sociale dhe ekonomike e grave në shoqëri në raport me burrat, siç janë pabarazitë femra /meshkuj në paga dhe mundësi punësimi, përfaqësim i pabarabartë në procesin politik, pronësi e pabarabartë e tokës dhe pronës dhe cenueshmëri ndaj dhunës (d.m.th. nevoja/ interesat strategjike gjinore)