Description

Социалното и икономическото положение на жените в обществото, в сравнение с това на мъжете, като например разлики във възнагражденията и възможностите за заетост между жените и мъжете, неравнопоставено участие в политическите процеси, разлики в дела на жените и мъжете, които притежават собствени земя и имущество, уязвимост на насилие (т.е. стратегически нужди/интереси по отношение на половете).