Description

социјалната и економската положба на жените во општеството во однос на мажите, како нееднаквоста на жените и мажите во однос на платите и нивните можности за вработување, нееднаквата застапеност во политичкиот процес, нееднаквата сопственост на земјиште и имот, и ранливоста од насилство (т.е. стратешките родови потреби/интереси)