Description

родови нееднаквости во општествените структури, засновани на институционализираните концепции за родовите разлики

Additional notes and information

Концепциите за фемининитетот и маскулинитетот, идеите што се однесуваат на очекувањата од жените и мажите, интернализираните расудувања за постапките на жените и мажите, пропишаните правила за соодветно однесување на жените и мажите - сиве овие, но и многу други, се дел од организираноста и опстојувањето на родовата нееднаквост во општествените структури. Социјалните и културните средини, како и институциите во кои се структурирани и поединците што работат во и надвор од овие институции, се вклучени во продуцирањето и репродуцирањето на општествените норми, ставови и стереотипи. Верувањата што ја симболизираат, озаконуваат, повикуваат на, водат, предизвикуваат или помагаат да се одржи родовата еднаквост и самите се производ на родовата нееднаквост.