Description

Неравенства между половете в социалните структури, основани на институционализирани концепции за разликите между половете.

Additional notes and information

Концепциите за мъжественост и женственост, идеите относно очакванията на жените и мъжете, възприетите оценки за действията на жените и мъжете, предписаните правила относно правилното поведение на жените и мъжете - всички те, и дори повече, обхващат организацията и постоянството на неравенствата между половете в социалните структури. Социалните и културните среди, както и институциите, които ги структурират, и лицата, които извършват дейност в рамките на тези институции и извън тях, създават и възпроизвеждат стандартите, нагласите и стереотипите относно половете. Вярванията, които символизират, узаконяват, привеждат в действие, насочват или спомагат за поддържане на равенство между половете, сами по себе си са продукт на неравенството между половете.