Description

pabarazitë gjinore në strukturat shoqërore, bazuar në konceptimet e institucionalizuara të dallimeve gjinore

Additional notes and information

Konceptet e mashkulloritetit dhe feminitetit, idetë në lidhje me pritshmëritë ndaj grave dhe burrave, gjykimet e internalizuara veprimeve të grave dhe burrave, rregulla të përshkruara në lidhje me sjelljen e duhur të grave dhe burrave - të gjitha këto, dhe më shumë, përfshijnë organizimin dhe qëndrueshmërinë e pabarazisë gjinore në strukturat shoqërore. Mjediset shoqërore dhe kulturore, si dhe institucionet që i strukturojnë ata dhe individët që veprojnë brenda dhe jashtë këtyre institucioneve, janë të angazhuar në prodhimin dhe riprodhimin e normave, qëndrimeve dhe stereotipeve gjinore. Besimet që simbolizojnë, legjitimojnë, bëjnë thirrje, udhëzojnë, nxisin ose ndihmojnë në mbajtjen e barazisë gjinore janë vetë produkt i pabarazisë gjinore.