Description

телефонска услуга за поддршка, информирање и лично советување на жените што преживеале насилство

Additional notes and information

Со Истанбулската конвенција се утврдија стандардите за националните СОС линии за помош на жени, кои претставуваат важен репер што треба да го следат земјите, независно дали ја ратификувале конвенцијата или не. Во согласност со член 24 од Истанбулската конвенција, државите треба да овозможат барем една национална СОС линија за сите форми на насилство врз жените, што ќе работи непрекинато 24/7 и бесплатно. Други важни елементи на националната СОС линија за помош на жени би биле да нуди поддршка на сите релевантни јазици, нејзиниот јавен број широко да се рекламира, и да упатува кон други релевантни услуги, како центрите за советување, засолништата за жени или полицијата.