Description

bet kokios formos smurtas prieš moterį, naudojamas būtent todėl, kad ji yra moteris, arba kuris daro neproporcingai didelį poveikį moterims

Additional notes and information

Smurtas prieš moteris dėl lyties yra diskriminacijos forma ir pagrindinių moterų laisvių ir teisių pažeidimas. Jis apima visus smurto veiksmus prieš moteris, vykstančius viešame arba privačiame gyvenime, kuriais daroma ar tikėtina, bus padaryta, fizinė, seksualinė, psichologinė ar ekonominė žala ar sukeliamos kančios moterims, įskaitant grasinimus imtis tokių veiksmų, prievartos ar savavališkai atimti laisvę. Smurtas dėl lyties apima įvairias smurto formas, tokias kaip, seksualinis smurtas (įskaitant išžaginimą, seksualinį užpuolimą ir priekabiavimą), psichologinį ir ekonominį smurtą, prekybą moterimis, priverstinę prostituciją, vergovę ir įvairių formų žalingas praktikas, tokias kaip, priverstines vaikų ir (arba) priverstines santuokas, moterų lyties organų žalojimą, vadinamosios garbės vardan padarytus nusikaltimus, priverstinius abortus, priverstinį apvaisinimą, priverstinę sterilizaciją. Smurtas dėl lyties prieš moteris grindžiamas hierarchiniais ir netolygiais struktūriniais galios santykiais, kurie įsišakniję su kultūra susijusiose socialinės lyties normose. Jis taip pat atskleidžia dominavimą simbolinėje ir kultūrinėje tvarkoje ir dažnai pasireiškia tiesioginiu smurtu. Ši apibrėžtis akcentuoja faktą, kad smurto prieš moteris imamasi dėl jų lyties, juo siekiama sustiprinti istoriškai įsigalėjusį moterų ir vyrų galios disbalansą ir bandoma įtvirtinti prievartinės kontrolės modelį, kuris trukdo moterims naudotis jų pagrindinėmis laisvėmis.