Description

Процес на повишаване на осведомеността и изграждането на капацитет, който започва отдолу-нагоре и води до засилване на участието на отделни лица или групи в преобразуването на властовите отношения, основани на пола, чрез повишаване на осведомеността им относно подчиненото положение на жените и изграждане на капацитет за промяна.