Description

procesi nga poshtë-lart i ndërgjegjësimit dhe ndërtimit të kapaciteteve që çon në pjesëmarrje më të madhe në transformimin e marrëdhënieve të pushtetit gjinor përmes individëve ose grupeve që zhvillojnë vetëdijen për vartësinë e grave dhe ndërtojnë kapacitetin e tyre për ta sfiduar atë