Description

proces që synon të tregojë se si vlerat dhe normat ekzistuese ndikojnë në pamjen tonë të realitetit, përjetësojnë stereotipet dhe mekanizmat mbështetës (ri)prodhojnë pabarazi

Additional notes and information

Ajo sfidon vlerat dhe normat gjinore duke shpjeguar se si ato ndikojnë dhe kufizojnë mendimet e marra në konsideratë dhe vendimmarrjen. Për më tepër, ndërgjegjësimi synon të stimulojë një ndjeshmëri të përgjithshme ndaj çështjeve gjinore.