Description

процес чија цел е да покаже како постоечките вредности и норми влијаат на нашата слика за реалноста, ги одржуваат стереотипите да опстојат и ги поддржуваат механизмите што (ре)продуцираат нееднаквост

Additional notes and information

Овој процес ги преиспитува вредностите и родовите норми објаснувајќи како тие влијаат на мислењата што се земаат предвид и на носењето одлуки, и како ги ограничуваат.