Description

zbatim i qendërsimit gjinor në procesin buxhetor që përfshin një vlerësim të bazuar në gjini të buxhetit, duke përfshirë një perspektivë gjinore në të gjitha nivelet e procesit buxhetor, dhe ristrukturimin e të ardhurave dhe shpenzimeve me qëllim të promovimit të barazisë gjinore