Description

Интегриране на равнопоставеността на половете в процеса на бюджетиране, което включва оценка на бюджетите по пол, включване на перспективата “пол” на всички нива от процеса по бюджетиране и преструктуриране на приходите и разходите с цел насърчаване на равенство между половете.