Description

dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana budžeta plānošanas procesā, kas ietver dzimumbalstītu budžeta novērtējumu, iekļaujot dzimumperspektīvu visos budžeta plānošanas procesa līmeņos un pārstrukturējot ieņēmumus un izdevumus, lai veicinātu dzimumu līdztiesību