Description

незаконско заробеништво на жена што е присилно забременета со намера да се влијае врз етничкиот состав на некое население или да се извршат други тешки повреди на меѓународното право

Additional notes and information

Присилната бременост се дефинира како злосторство против човештвото и воено злосторство преку Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд и се изедначува со тортура. Надвор од воениот контекст, присилната бременост може да се дефинира како бременост на девојка или жена што не е посакувана или побарувана, а се оневозможува, попречува, одложува или отежнува вршењето абортус.