Description

trend većeg udjela žena među međunarodnim radnicima migrantima

Additional notes and information

Feminizacija migracija radne snage pojavila se u posljednjih nekoliko desetljeća iz tri glavna razloga. Kao prvo, potražnja za radnom snagom, osobito u razvijenijim zemljama, postaje sve više rodno selektivna u korist poslova koje tipično obavljaju žene, na primjer u uslužnim djelatnostima, zdravstvenoj zaštiti i zabavnim djelatnostima, a osobito kao rezultat globalne krize u području njege. Drugo, promjene u rodnim odnosima u nekim zemljama porijekla znače da žene imaju više slobode raditi i migrirati u većim brojevima nego što je to ranije bio slučaj. Treće, u porastu su migracije žena koje rade u kućanstvu, kao i organizirane migracije za sklapanje brakova i krijumčarenje žena u industriji seksualnih usluga.