Description

Тенденция към увеличаване на дела на жените сред международните работници мигранти.

Additional notes and information

Феминизацията на трудовата миграция се забелязва през последните няколко десетилетия поради три основни причини. Първо, търсенето на работна ръка, особено в по-развитите държави, става все по-избирателно по отношение на половете в полза на работните места, запълвани традиционно от жени, например в услугите, здравеопазването и развлеченията, и особено в резултат на глобалната криза в сферата на полагането на грижи. Второ, промяната на трудовите отношения в някои държави на произход означава, че жените имат повече независимост да работят и мигрират в по-голям брой от преди. Трето, отбелязан е растеж в миграцията на жените за домакинска работа, както и в организираната миграция с цел сключване на брак и трафика на жени в секс индустрията.